Henkilörekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Lepokoti Eheytyksen henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.8.2018.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä: Lepokoti Eheytys, Varosentie 54, 83835 Ruvaslahti, liisa.kuusipalo@gmail.com, puh. 050 547 6548.

2. Rekisterin nimi: Lepokoti Eheytyksen asiakasrekisteri.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakkuuden hallinointi.

4. Rekisteröidyt: Lepokoti Eheytyksen asiakkaat.

5. Rekisterin tietosisältö: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietoja säilytetään niin kauan, kun se on asiakkuuden hoitamisen kannalta tarpeellista tai kunnes rekisteröity pyytää poistamista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään nettikaupan tilauksen yhteydessä tai muissa tilanteissa suullisesti, puhelimitse tai sähköpostitse kun henkilö itse luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin sivullisilla ei ole pääsyä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, tai vaatii niihin oikaisua, tulee pyyntö esittää rekisterin pitäjälle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Näitä ovat vastustamisoikeus, oikeus kieltää suoramarkkinointi, poisto-oikeus, oikeus peruuttaa suostumus ja valitusoikeus. Näitä koskeva pyyntö tulee esittää rekisterin pitäjälle.